Subsidie aanvraag 2017-2018 bij het EWTZH voor Innovatie spots

Het Expertisecentrum Wetenschap & Technologie Zuid-Holland (EWTZH) ondersteunt schoolbesturen en scholen op het gebied van scholing, uitwisseling en kennisdeling. De afgelopen twee schooljaren zijn er verschillende innovatieprojecten op scholen gestimuleerd en gesubsidieerd vanuit het EWTZH.

Ook dit schooljaar 2017-2018 is er vanuit het EWTZH subsidie beschikbaar voor schoolbesturen en scholen voor het uitvoeren van nieuwe of bestaande innovaties met betrekking tot Wetenschap & Technologie. Deze innovaties dragen de naam ‘Innovatie spot’. Het EWTZH heeft  dit schooljaar € 210.000,– aan subsidie beschikbaar voor ongeveer 10 Innovatie spots. De minimale bijdrage voor een Innovatie spot is € 5.000,–. Er is dus geen maximum bij deze subsidie aanvraag. De beste Innovatie spot aanvragen komen in aanmerking voor een subsidie.

In de beoordeling van de aanvragen zal gekeken worden naar ambitieniveau en realisme en of de doelstelling in verhouding staat tot het aangevraagde budget. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moet de Innovatie spot aanvraag:

1. gedaan worden door een schoolbestuur en/of de scholen uit de provincie Zuid-Holland;
2. duidelijk beschrijven hoe het schoolbestuur actief aangehaakt is;
3. beschreven worden in het motivatieformat;
4. een heldere begroting hebben;
5. in de begroting cofinanciering opnemen;
6. gaan over Wetenschap & Technologie;
7. een relatie hebben met de 21ste -eeuwse vaardigheden;
8. een samenwerking hebben met externe partij/-en;
9. aangeven welke kwalitatieve opbrengsten behaald worden;
10. aangeven welke kwantitatieve opbrengsten behaald worden;
11. aangeven hoe de kwalitatieve en kwantitatieve opbrengsten gemonitord gaan worden;
12. de uitkomsten gedeeld worden met andere scholen, bijvoorbeeld bij W&T cafés;
13. aangeven met wie en hoe de opbrengsten duurzaam worden ingebed.

Op de website vindt u meer over de procedure, het tijdspad en kunt het motivatieformat downloaden.

U heeft tot vrijdag 27 oktober 2017 12.00 uur de tijd om de aanvraag in te dienen. Voor vragen kunt u een mail sturen naar projectleider Hein van den Bemt, Projectleider EWTZH: H.vandenbemt@gmail.com